Skip to main content
Fallback image
Validation

Mongolia's 2022 EITI Validation: call for views on stakeholder engagement

Publisher
EITI International Secretariat

Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 2022 оны Баталгаажуулалт: Оролцогчдын санал бодлыг хүлээж авах тухай зар

Монгол Улс ОҮИТБС-т 2007 онд элссэн. ОҮИТБС-ын 2019 оны стандартын Монгол Улсын дараагийн Баталгаажуулалтыг 2022 оны 1-р сарын 1-ээс эхлүүлэхээр хуваарь гаргасан.

Баталгаажуулалтын журмын дагуу ОҮИТБС-ын Олон улсын нарийн бичгийн дарга нарын газраас ОҮИТБС-ын стандартыг хэрэгжүүлэхэд 2018 оноос 2022 оны 1-р сарын хооронд Монгол Улсад гарсан ахиц дэвшлийн талаар оролцогчдын санал бодлыг авна. Оролцогчид Ида Крог (Ijkrog@eiti.org), Алекс Горди (AGordy@eiti.org) нарын удирдсан Баталгаажуулалтын багт 2022 оны 1-р сарын 1-ий дотор өөрийн санал бодлыг өгнө үү.

Нийтийн асуулгад холбогдох дэлгэрэнгүй асуултуудын талаар хавсралтаас үзнэ үү.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mongolia joined the EITI in 2007. Mongolia's next Validation against the 2019 EITI Standard is scheduled to commence on 1 January 2022.

In accordance with the Validation procedure, the EITI International Secretariat is seeking stakeholder views on Mongolia's progress in implementing the EITI Standard between 2018 and January 2022. Stakeholders are requested to send views to the Validation team led by Ida Krog (Ijkrog@eiti.org) & Alex Gordy (AGordy@eiti.org) by 1 January 2022.

Please find the more detailed questions for the public consultation attached.